Zakres usług

 1. Prawo cywilne
  • przedsądowa i sądowa windykacja należności
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie związanych z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią
  • ochrona własności i posiadania, roszczenia wynikające ze współwłasności, ustanowienie służebności
  • sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości
  • sporządzanie i analiza umów dotyczących nieruchomości
  • czynności w ramach postępowania wieczystoksięgowego
  • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych
  • tworzenie i opiniowanie umów
 2. Prawo rodzinne
  • sprawy o rozwód i separację
  • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • sprawy o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • sprawy dotyczące uregulowania kontaktów z dziećmi
  • sprawy związane z ustaleniem bądź zaprzeczeniem ojcostwa lub macierzyństwa
  • sprawy o alimenty
  • sporządzanie projektów i świadczenie porad prawnych w zakresie małżeńskich umów majątkowych
 3. Prawo spadkowe
  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
  • przyjęcie i odrzucenie spadku
  • sprawy o zachowek
  • sprawy o dział spadku
 4. Prawo konsumenckie
  • pomoc prawna w zakresie prawa konsumenckiego
  • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy oraz z tytułu udzielonej gwarancji
 5. Prawo karne
  • obrona podejrzanego/oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym/sądowym
  • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
  • sporządzanie aktów oskarżenia w sprawach z oskarżenia prywatnego
  • sporządzenie aktów oskarżenia w imieniu oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego
  • reprezentacja skazanych w ramach postępowań o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego oraz w ramach postępowań o odroczenie wykonania kary
 6. Prawo administracyjne
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Przykładowy zakres obsługi prawnej świadczonej na rzecz przedsiębiorców:


 1. Prawo gospodarcze i handlowe
  • rejestracja działalności gospodarczej
  • zakładanie spółek
  • łączenie, podział i przekształcenie spółek
  • obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorców
  • przedsądowa i sądowa windykacja należności
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
 2. Prawo upadłościowe i naprawcze
  • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, w tym zgłaszanie wierzytelności lub składanie wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika
  • reprezentacja dłużnika w postępowaniu upadłościowym
 3. Ochrona dóbr osobistych
  • dochodzenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych przedsiębiorców
 4. Proces inwestycyjny i prawo budowlane
  • tworzenie i opiniowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym
  • reprezentacja w postępowaniach związanych z realizacją procesu inwestycyjnego
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych